Vad är permakultur?

Permakultur handlar om att använda naturen som modell för att designa system som gör att människor och natur mår bra, både nu, och i framtiden. Att designa ur ett permakulturperspektiv handlar om systemtänkande, att utgå ifrån dom specifika förutsättningar på platsen för att bygga upp lokalanpassade alternativ för matproduktion, bostäder, vatten- och energiförsörjning, samhällsstrukturer och företagsmöjligheter. 

Permakultur bygger på tre etiska grundprinciper:

  • Omsorg om jorden. Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste respektera och agera därefter.
  • Omsorg om människan. Stödja och hjälpas åt att bygga välmående individer och samhällen där alla människor har möjligheter att leva bra liv. 
  • Rättvis fördelning. Att världens begränsade resurser används vist och rättvist och att överskottet återinvesteras i omsorg om jord och människor.

Historik:

Permakultur satte rot i Australien redan på 80-talet men har på senare år fått ett rejält uppsving och fröat av sig över hela världen. Ordet står för ’permanent agriculture’ och uppstod som en reaktion mot de ekologiska problem som följer med ohållbara jordbruksmetoder som dominerar världens matproduktion än idag, så som jorderosion, urlakning och förlust av biologisk mångfald. Idag är permakultur så mycket mer. Det är ett levande koncept och metoder som utvecklas hela tiden och innefattar många olika områden. Konceptet innefattar både vetenskap och filosofi och erbjuder en lösningsinriktad och kreativ inställning till världens utmaningar.

I själva designprocessen använder man sig av ett antal designprinciper som är vägledande för att kunna skapa verkligen hållbara system (se Permaculture hemsida för mer detaljer). Permakultur används idag på FN-nivå som ett verktyg för hållbar utveckling och en av grundarna till permakultur, Bill Mollison, fick Right Livelihood Award år 1981 för sitt arbete. Även på EU-nivå har permakultur uppmärksammats och EU-Kommissionen tycker i sitt förslag till en EU-strategi och EU-mål för biologisk mångfald efter 2010 att permakultur måste lyftas fram ”som ett effektivt skydd och återställare av biologisk mångfald”. Permakultur är ett utmärkt verktyg för att arbeta strukturerat och långsiktigt med hållbar landsbygdsutveckling.

Lämna ett svar